top of page
Back Massage

PRIVACYBELEID

werkplaats

Online winkel  bereikbaar op het adres  www.massagedelatelier.be  , ID nummer  www. massagedelatelier.be  , bedrijf gevestigd in Menen verwerkt persoonsgegevens verkregen van de gebruiker om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en deze te bevestigen, evenals om de verwerking van bestellingen en leveringen uit te voeren en om de nodige communicatie te verzekeren gedurende de wettelijk vereiste periode.

Algemene bepalingen

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna te noemen “Verordening”) is Franck Moulart, gevestigd te Menen (hierna te noemen “Verwerkingsverantwoordelijke”);

2. De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mailadres:  contact@massagedelatelier.be  telefoonnummer. +32487190020

3. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens na het verkrijgen van toestemming van de klant. Persoonlijke gegevens worden verzameld tijdens het sluiten van het koopcontract en tijdens de uitvoering van de bestelling die op de winkelsite is geplaatst.  www. massagedelatelier.be

2. De gegevensbeheerder verwerkt alleen de contactgegevens en informatie waarmee de klant kan worden geïdentificeerd en die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract;

3. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor boekhoud- en leveringsdoeleinden en om de noodzakelijke communicatie tussen de contractpartijen mogelijk te maken gedurende de wettelijk vereiste periode. Persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt of naar het buitenland verzonden.

Het doel van de gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Registratie op de site  www. massagedelatelier.be  in overeenstemming met hoofdstuk IV, sectie 2 van de AVG;

2. De uitvoering van de door de klant aangemaakte bestelling (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

3. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de opdrachtgever;

4. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden uitgevoerd zonder persoonlijke gegevens.

De bewaartermijn van persoonsgegevens

1. De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de klant. De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar vanaf het sluiten van het contract;

2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting om persoonsgegevens te wissen na het verstrijken van de wettelijk voorziene bewaartermijnen.

Ontvanger en verwerker van persoonsgegevens

Elke derde partij die persoonsgegevens van klanten verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, wordt de gegevensverwerker. De diensten van de onderaannemer zijn essentieel voor de uitvoering van het koopcontract en de verwerking van de door de klant geplaatste bestelling door de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderaannemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • SUCCCES ONLINE (e-commerce oplossing);

  • Transportbedrijf;

  • Google Analytics (analysetool voor uw website);

Rechten van de klant

Overeenkomstig het Reglement heeft de klant de volgende rechten:

1. recht op toegang tot gegevens;

2. recht op rectificatie van gegevens;

3. recht op gegevenswissing;

4. recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking;

5. recht op gegevensoverdraagbaarheid;

6.recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken door een e-mail te sturen naar:  contact @ massagedelatelier.be

7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bij een vermoeden van overtreding van de Regels.

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De verantwoordelijke voor de verwerking verklaart alle technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen die nodig zijn om het gebruik van persoonsgegevens te garanderen dat de privacy van de betrokken personen respecteert;

2. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft alle technische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid van de door hem verzamelde gegevens te garanderen, met name het beveiligen van de toegang tot zijn computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van periodiek onderhoud vanaf de computer.

Slotbepalingen

1. Door een bestelling te plaatsen op de website  www. massagedelatelier.be  de klant erkent de voorwaarden met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en volledig te aanvaarden;

2. De klant aanvaardt al deze voorwaarden door het overeenkomstige vakje op het bestelformulier aan te vinken;

3. De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden zal op haar website worden gepubliceerd.

Deze regels treden in werking op 01-01-2022

Onze diensten
bottom of page